< Back >

a-

in

nkf;Ro

nkf;Ro laca/kh dk;Z@ekeys

le; lhek

dk;Z fnol

fo'ks"k

1

2

3

4

5

6

1-

lgk;d oxZ & 3

vkod&tkod] eqnz ys[ku

        ufLr;ksa dk ifjpkyu

        i=ksa dk iathdj.k ,oa forj.k

        eqnz ys[ku

        mlh fnu

        mlh fnu

        lfpoky; esU;wvy esa r; lhek

 

2-

lgk;d oxZ& 2@1

uLrh@i=ksa dk izLrqrhdj.k

        lkekU; uLrh@i=

        uLrh@i= ftlesa ijh{k.k dh vko';drk gS A

        'kk[kk esa izkIr i=ksa dk izLrqrhdj.k&lkekU;

        'kk[kk esa izkIr i=ksa dk izLrqrhdj.k&yhxy] f'kdk;r] foHkkxh; ekU;rk] vH;kosnu

        U;k;ky;hu izdj.kksa dh uLrh;ka

 

        foHkkxh; tkap izdj.k] ubZ ;kstuk,a] vH;kosnu] isa'ku izdj.k] foRrh; Lohd`fr] vkfMV vkifRr;ka

        jkT; ls ckgj bZykt dh vuqefr

        lkekU; uLrh;ka

        05 fnol

        05 fnol

 

        01 fnol

 

        03 fnol

 

 

        rRdky

 

        1 lIrkg esa dk;Zokgh izkjaHk

 

        rhu fnol

        15 fnol

 

3-

v/kh{kd@lgk;d v/kh{kd

Mkd ekfdZx

        Mkd ekfdZx&lkekU;

        'kk[kkvksa dh uLrh;ka

        lkekU; uLrh;ka

        foHkkxh; tkap] U;k;ky;hu izdj.kksa dk fuiVkjk] foRrh; Lohd``fr ds ekeys

        izfrfnu

        03 fnu

        15 fnol

        03 fnol

 

4-

dfu"B laijh{kd

ys[kk fujh{k.k izfrosnuksa dk ijh{k.k

        lapkyuky; rFkk v/khuLFk laLFkkvksa ds ys[kk fujh{k.k ,oa mudk fujkdj.k

        ys[kk fujh{k.k

        ctV@;kstuk laca/kh izLrko rS;kj djuk

        o"kZ esa ,d ckj

 

        izfr N% ekg

        izfro"kZ

 

5-

lc vkfMVj

vads{k.k dk;Z

        vads{k.k dk;Z ,oa ys[kk dk;Z esa lg;ksx A

         

 

6-

'kh?kz ys[kd

la;qDr lapkyd ds v/khuLFk dk;Z

        'kh?kz ys[ku ,oa Vad.k]

        Mkd dk laisz"k.k ,oa vU; dk;Z

        rRdky

        ,d lIrkg esa

 

7-

fut lgk;d

lapkyd@la;qDr lapkyd ds v/khuLFk dk;Z

        'kh?kz ys[ku ,oa Vad.k dk;Z]

        nwjHkk"k ns;dksa dk lR;kiu

        ufLr;ksa dk la/kkj.k A

        rRdky

        03 fnol

        07 fnol

 

8-

ofj"B fut lgk;d

lapkyd ds v/khuLFk dk;Z

        i;Zos{kd ,oa v/khuLFk deZpkfj;ksa esa dk;Z dk foHkktu] cSBdksa dh lwpuk ,oa vU; tkudkjh] lapkyd dks izkIr gksus okyh Mkd dh fuxjkuh ,oa rRdky Lo:i dh Mkd ij lapkyd ds funsZ'k izkIr djuk rFkk funsZ'kksa dks Rofjr xfr ls f;kfUor djokuk A  lapkyuky; ds vf/kdkjh@deZpkjh ds okf"kZd xksiuh; izfrosnu le;kof/k esa fy[kokuk A 

        rRdky

 

9-

iz'kkldh; vf/kdkjh

uLrh;ksa dk ifjpkyu ,oa ys[kk laca/kh dk;Z

        LFkkiuk laca/kh dk;Z vkgj.k ,oa laforj.k vf/kdkjh ds dk;Z ,oa vU; iz'kkldh; dk;Z

        lkekU; ufLr;ka

        03 fnol

 

 

        07 fnol

 

10-

lgk;d lapkyd uflZx

uLrh;ksa dk ijh{k.k ,oa fuiVkjk

        uflZx laoxZ ds LFkkiuk laca/kh laiw.kZ uLrh;ksa dk fuiVkjk ,oa ,dy uLrh;ksa ds izdj.k dk fuiVkjk

        07 fnol

 

11-

mi lapkyd foRr

uLrh;ksa dk ijh{k.k ,oa fuiVkjk

        foHkkx ds foRrh; izdj.kksa dk ijh{k.k ,oa fujkdj.k] ctV ,oa okf"kZd ;kstuk rS;kj djuk ,oa v/khuLFk laLFkkvksa dk vkfMV ,oa egkys[kkdkj dk;kZy; ls O;; ds vkadMksa dk feyku

        okf"kZd

 

12-

mi lapkyd xSj rduhdh

uLrh;ksa dk ijh{k.k ,oa fuiVkjk

        'kklu Lrj ij lh-,e-@lh-,l-@tuf'kdk;r@lhVhtu pkVZj lwpuk dk vf/kdkj@ikjnf'kZrk vkfn ds laca/k esa laidZ vf/kdkjh ds drZO;ksa dk fuoZgu ,oa iz'kklfud Lrj ij dk;ksZ esa leUo; rFkk Hk.Mkj izHkkjh vf/kdkjh ds drZO;ksa dk fuoZgu

        lkekU; ufLr;k

        03 fnol esa dk;Zokgh izkjaHk

 

13-

la;qDr lapkyd

uLrh;ksa dk ijh{k.k ,oa fuiVkjk

        cSBd ,oa vU; fo"k;ksa dh tkudkjh rS;kj djuk rFkk iz'kklfud dk;Z tks lapkyd }kjk vkoafVr gksa A 

        lkekU; ufLr;ka

        izdj.k esa vko';drkuqlkj  rRdky ls 07 fnol

 

14-

lapkyd izkstsDV

uLrh;ksa dk ijh{k.k ,oa fuiVkjk

        lapkyuky; ds v/khuLFk vLirkyksa dk mUu;u@ifj;kstukvksa dh :ijs[kk rS;kj djuk ,oa vU; iz'kklfud dk;Z tks lapkyd fpfdRlk f'k{kk }kjk vkoafVr fd;s tkosa A

        lkekU; ufLr;ka

        lrr

 

 

 

 

 

 

        07 fnol

 

15-

lapkyd fpfdRlk f'k{kk

fu.kZ; ysus dk dk;Z] ufLr;ksa dk ijh{k.k ,oa fuiVkjk

        foHkkxk/;{k ds drZO;ksa dk fuoZgu ,oa v/khuLFk laLFkkvksa dk fujh{k.k ,oa fu;a=.k A 

        lrr

 

 

v/khuLFk laLFkkvksa esa dk;Zjr vf/kdkfj;ksa ds nkf;Ro

16-

vf/k"Bkrk

fu.kZ; ysus dk dk;Z ufLr;ksa dk ijh{k.k ,oa fuiVkjk

        Lo'kklh fpfdRlk egkfo|ky; esa iz'kklu ds dk;Z ,oa vU; iz'kklfud dk;Z

        izfrfnu

 

17-

izk/;kid

f'k{k.k ,oa fjlpZ dk;Z

        fpfdRlk Nk=ksa ds v/;kiu] ejhtksa dk ijh{k.k] iBu&ikBu] izf'k{k.k] xos"k.kk ,oa fpfdRlk dk;Z ds vfrfjDr lkSais x;s vU; iz'kklfud dk;Z A

        lrr iwoZ fu/kkZfjr dk;Ze vuqlkj

 

18-

lg izk/;kid

f'k{k.k ,oa fjlpZ dk;Z

        fpfdRlk Nk=ksa ds v/;kiu] ejhtksa dk ijh{k.k] iBu&ikBu] izf'k{k.k] xos"k.kk ,oa fpfdRlk dk;Z] vfrfjDr lkSais x;s vU; iz'kklfud dk;Z A 

        lrr dk;Ze ds vuqlkj

 

19-

lgk;d izk/;kid

f'k{k.k ,oa fjlpZ dk;Z

        fpfdRlk Nk=ksa ds v/;kiu] ejhtksa dk ijh{k.k]

        iBu&ikBu] izf'k{k.k xos"k.kk ,oa fpfdRlk dk;Z ds vfrfjDr lkSais x;s vU; iz'kklfud dk;Z A

        lrr iwoZ fu/kkZfjr dk;Ze ds vuqlkj

 

20-

izn'kZd

f'k{k.k ,oa fjlpZ dk;Z

        fpfdRlk Nk=ksa ds v/;kiu] ejhtksa dk ijh{k.k] iBu&ikBu] izf'k{k.k] xos"k.kk ,oa fpfdRlk dk;Z ds vfrfjDr lkSais x;s vU; iz'kklfud dk;Z A

        lrr iwoZ fu/kkZfjr dk;Ze ds vuqlkj

 

< Back >